ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-PRO ACTIONS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.-Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-PRO ACTIONS GROUP  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.-Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

PRO ACTIONS GROUP  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016,  (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία 
PRO ACTIONS GROUP AE

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νομικός τύπος
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς
01/01/2016  - 31/12/2016

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Διεύθυνση έδρας
ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ 20 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Δημόσιο μητρώο
124061801000

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση
ΟΧΙ

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταριστεί σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις
Δεν υπάρχουν

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν
Η οντότητα επιλέγει να χρησημοποιήσει το υπόδειγμα για πλήρεις οικονομικές καταστάσεις χωρίς να έχει υποχρέωση.

(Παρ. 34  άρθρου 29)

Σημειώσεις
 
 

 
 
 

 
 
 

 
N.ΙΩΝΙΑ  14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΤΣΑΡΑ  ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΤ  Χ 516200
ΑΔΤ   ΑΙ 626658
ΑΔΤ ΑΖ054970

 
 
ΑΡ.ΑΔ 78733 Α ΤΑΞΗΣ