Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)- PRO ACTIONS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)- PRO ACTIONS GROUP  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. -  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

PRO ACTIONS GROUP  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.  

   ΑΡ. ΓΕΜΗ 124061801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)    

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 
 

Ενσώματα πάγια
 
 

Ακίνητα
3.556,93
3.971,33

Μηχανολογικός εξοπλισμός
0,00
0,00

Λοιπός εξοπλισμός
14.681,95
16.005,16

Σύνολο
18.238,88
19.976,49

Λοιπά άυλα
5.440,05
7.850,75

Σύνολο
5.440,05
7.850,75

Λοιπά
2.807,00
2.807,00

Σύνολο
2.807,00
2.807,00

Αναβαλλόμενοι φόροι
0,00
0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
26.485,93
30.634,24

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 
 

Αποθέματα
 
 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
0,00
0,00

Εμπορεύματα
24.236,95
17.260,60

Σύνολο
24.236,95
17.260,60

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταΑολές
 
 

Εμπορικές απαιτήσεις
60.850,21
51.529,42

Δουλευμένα έσοδα περιόδου
0,00
0,00

Λοιπές απαιτήσεις
201,64
1.178,66

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
0,00
0,00

Προπληρωμένα έξοδα
75,00
75,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
57.880,93
32.602,67

Σύνολο
119.007,78
85.385,75

Σύνολο κυκλοφορούντων
143.244,73
102.646,35

Σύνολο ενεργητικού
169.730,66
133.280,59

Καθαρή θέση
 
 

Καταβλημένα κεφάλαια
 
 

Κεφάλαιο
143.100,00
108.000,00

Σύνολο
143.100,00
115.500,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
0,00
0,00

Αφορολόγητα αποθεματικά
0,00
0,00

Αποτελέσματα εις νέο
-55.169,76
-42.799,04

Σύνολο
-55.169,76
-42.799,04

Συναλλαγματικές διαφορές
0,00
0,00

Σύνολο καθαρής θέσης
87.930,24
72.700,96

ΠροΑλέψεις
 
 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
2.351,18
2.351,18

Λοιπές προβλέψεις
0,00
0,00

Σύνολο
2.351,18
2.351,18

Υποχρεώσεις
 
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 
 

Τραπεζικά δάνεια
0,00
0,00

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
0,00
0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις
45.031,32
26.649,45

Φόρος εισοδήματος
0,00
0,00

Λοιποί φόροι και τέλη
11.085,25
7.392,32

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
9.258,46
3.225,59

Λοιπές υποχρεώσεις
14.074,21
20.871,09

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
0,00
90,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων
0,00
0,00

Σύνολο
79.449,24
58.228,45

 
 
 

 
 
 

Σύνολο υποχρεώσεων
79.449,24
58.228,45

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
169.730,66
133.280,59

 
N.ΙΩΝΙΑ  14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΤΣΑΡΑ  ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΤ  Χ 516200
ΑΔΤ   ΑΙ 626658
ΑΔΤ ΑΖ054970

 
 
ΑΡ.ΑΔ 78733 Α ΤΑΞΗΣ