ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                                                                                            

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRO ACTIONS GROUP, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRO ACTIONS GROUP, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στη Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης αριθμ. 261 και Κυμοθόης, Άγιος Δημήτριος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης

 

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020   έως 31η Δεκεμβρίου 2020
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. 
  3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

 

Σε περίπτωση δε μη επιτεύξεως απαρτίας σύμφωνα με Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού η  ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 14η  Ιουλίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ, ως τόπο δε συγκλήσεως αυτής τα γραφεία της στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης αριθμ. 261 και Κυμοθόης, Άγιος Δημήτριος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 07ης Ιουλίου 2021 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 14ης  Ιουλίου  2021 οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα , σύμφωνα με τις διαδικασίες συγκλήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2  του Καταστατικού της Εταιρείας να   δημοσιεύσει την πρόσκληση στο ιστότοπο της εταιρείας.

     

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                          

              Τσάρα Ιωάννα