Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις-PRO ACTIONS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις-PRO ACTIONS GROUP  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

PRO ACTIONS GROUP  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.  

   ΑΡ. ΓΕΜΗ 124061801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)    

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

 
 
 

Σημείωση
2016
2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
183.713,38
196.893,68

Κόστος πωλήσεων
54.442,98
62.509,20

Μικτό αποτέλεσμα
129.270,40
134.384,48

Λοιπά συνήθη έσοδα
0,00
0,00

 
 
 

Έξοδα διοίκησης
29.933,30
34.484,23

Έξοδα διάθεσης
110.820,40
102.210,89

Λοιπά έξοδα και ζημιές
635,14
44,33

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
0,00
0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
0,00
0,00

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
0,00
0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
0,00
0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
0,00
0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη
0,00
100,94

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
-12.118,44
-2.254,03

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
0,00
0,75

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
252,28
207,59

Αποτέλεσμα προ φόρων
-12.370,72
-2.460,87

Φόροι εισοδήματος
0,00
0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
-12.370,72
-2.460,87

 
 
 

 
N.ΙΩΝΙΑ  14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΤΣΑΡΑ  ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΤ  Χ 516200
ΑΔΤ   ΑΙ 626658
ΑΔΤ ΑΖ054970

 
 
ΑΡ.ΑΔ 78733 Α ΤΑΞΗΣ