ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRO ACTIONS GROUP, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. 

ΓΕΜΗ 124061801000 

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRO ACTIONS GROUP, ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό 

τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στη Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης αριθμ. 261 και Κυμοθόης, Άγιος Δημήτριος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων)της Εταιρίας της 31/12/2019 (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και  Προσαρτήματος). 
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2019 
  3. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις 

Σε περίπτωση δε μη επιτεύξεως απαρτίας σύμφωνα με Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού η ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ,  ως τόπο δε συγκλήσεως αυτής τα γραφεία της στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης αριθμ. 261 και Κυμοθόης, Άγιος Δημήτριος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 09ης Σεπτεμβρίου 2020 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 30ης Σεπτεμβρίου 2020 οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους  των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα , σύμφωνα με τις διαδικασίες συγκλήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας να δημοσιεύσει την πρόσκληση στο ιστότοπο της εταιρείας. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Τσάρα Ιωάννα